Kontrolní a monitorovací orgán MAS

(Statut Společnosti  čl. IV, D,E)     
( volba 19. 2. 2015)  


Kontrolní orgán MAS

 1. Kontrolní orgán je kontrolním a zároveň i odvolacím orgánem MAS.
 2. Dozoruje celý proces administrace výběru projektů v dotačních programech respektující principy metody Leader.
 3. Členové Kontrolního orgánu volí ze svého středu předsedu (a místopředsedu) který svolává a řídí jeho zasedání. V jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda.
 4. Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Hlasovací právo je rovné.
 5. Kontrolní orgán se schází dle potřeby, nejméně jednou za kalendářní rok.
 6. Kontrolní orgán má 7 členů. Doba mandátu je 2 roky, opakované zvolení je možné.
 7. Nejméně jedenkrát ročně podává Kontrolní orgán zprávu Nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.
 8. Do kompetencí Kontrolního orgánu MAS spadá zejména:
  1. projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
  2. dohlížet na to, zda MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
  3. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
  4. svolávat mimořádné jednání Nejvyššího orgánu a Rozhodovacího orgánu MAS, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
  5. kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů,
  6. zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD

Monitorovací orgán pracovní skupina Kontrolního orgánu

 1. Monitorovací orgán je pracovní skupinou Kontrolního orgánu MAS ustavený pro monitoring a evaluaci realizovaných projektů při naplňování SCLLD.
 2. Členové pracovní skupiny jsou složeni ze členů Kontrolního orgánu MAS dle aktuálních potřeb při realizaci SCLLD.
 3. Monitorovací orgán zejména:
  1. aktivně monitoruje realizované projekty a výsledky zveřejňuje na stránkách www,
  2. kontroluje plnění podmínek prováděných projektů.

     4. Podklady pro činnost Monitorovacího orgánu může zpracovat vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

Složení  orgánu:     VS – 0        ostatní  - 7 členů  100%

 

Podnikatelé a fyzické osoby

AGRO Měřín, a.s.

Ing. Marie Čejková

NIVA, a.s.

Ing. Bohumil Káňa

 

Michal Drápela

 

Tomáš Holoubek

 

Ing. Alena Vodová

 

Dana Lipavská, DiS.

 

Ing. Josef Švec

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí