Rozhodovací orgán MAS

(Statut Společnosti čl.IV, B )    

předseda Rozhodovacího orgánu - Ing. Radovan Necid (volba 19. 2. 2015)  

 

 1. Členové Rozhodovacího orgánu MAS jsou volenipartnerů Nejvyšším orgánem MAS s podmínkou, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Hlasovací právo členů Rozhodovacího orgánu je rovné.
 2. Rozhodovací orgán je tvořen 11 členy. Doba mandátu je 2 roky, opakované zvolení je možné.
 3. Členové Rozhodovacího orgánu volí ze svého středu předsedu (a místopředsedu) který svolává a řídí jeho zasedání. V jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda.
 4. Rozhodovací orgán se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. V případě nečinnosti předsedy nebo nečinnosti Rozhodovacího orgánu delší než jeden rok,   svolává Rozhodovací orgán ředitel Společnosti.
 5. Rozhodovací orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.

Do kompetence Rozhodovacího orgánu spadá zejména:

  1. připravuje integrovanou rozvojovou strategii území regionu MAS a její aktualizace,
  2. schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
  3. schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje území,
  4. schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
  5. schvaluje výzvy k podávání žádostí,
  6. vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu Výběrového orgánu.
  7. schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS pokud budou vytvořeny,
  8. rozhoduje o přijetí partnera MAS nebo o ukončení partnerstvíMAS,
  9. rozhoduje o vytvoření zájmových skupin a jejich obsahu,
  10. schvaluje rozpočet MAS.

Složení Rozhodovacího orgánu MAS   - 9 členů

VS -2 členové 22,22%,      SS -7 členů 77,78%

Zájmové skupiny: A-22,22%,   B- 33,34%,   C-22,22%,     D-22,22%

(změna od 19.3.2018)

 

                                                 

Veřejný sektor

zájmová skupina

Město Velké Meziříčí

Ing. Radovan Necid

 

A-život v obcích

Město Velká Bíteš

Ing. Tomáš Kučera

 

A-život v obcích

Podnikatelé a fyzické osoby

zájmová skupina

 

Mgr. Jana Audy

 

D – životní prostředí

ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o.

Ing. Zdeněk Bouček

 

D – životní prostředí

 

Ing. Helena Bučková

 

B – podnikání, nezaměstnanost, vzdělávání

 

Jiří Jaša

 

B – podnikání, nezaměstnanost, vzdělávání

 

Ing. Alois Koukola, CSc.

 

B – podnikání, nezaměstnanost, vzdělávání

 

František Němec

 

C – zemědělství

 

Ing. Olga Šmaková

 

C – zemědělství

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí