Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Název projektu:                   ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS
Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008414
Fyzická realizace projektu: 1.2.2018 – 31.12.2018

Projekt řeší finanční podporu aktivit realizace Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje Kvalita života II. na období 2014 – 2020.

Klíčové aktivity:
Přípravné, podpůrné činnosti MAS
Provozní činnosti MAS
Animace Strategie CLLD
Animace škol, školských zařízení v OP VVV

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí