MAP II.

MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí 

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009959 

Co je MAP? 

Projekt MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí (dále jen MAP II) je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Navazuje na projekt „Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí (MAP I), který nastartoval pozitivní spolupráci pedagogů a ředitelů napříč jednotlivými ZŠ a MŠ v území. Projekt umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci, evaluaci a monitoringu MAP. Projekt MAP II navíc oproti MAP I řeší i implementaci aktivit, které aktéři ve školství budou realizovat na základě potřeb uvedených ve Strategickém rámci MAP I. Podporuje vytvořená partnerství, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u zapojených partnerů. Současně realizací těchto aktivit je podpořeno i strategické plánování ve školách s vazbou na místní akční plán.

Nositelem projektu je MOST Vysočiny, o.p.s., finančním partnerem projektu je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko.  

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách s podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Tento cíl bude realizován prostřednictvím Rozvoje a aktualizace MAP, evaluace a monitoringu MAP a Implementace MAP a plněním dílčích cílů MAP. Dílčími cíli jsou systémové zlepšení řízení ZŠ a MŠ, orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání, nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území (dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání každého žáka v inkluzivní škole) a zkvalitnění spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností (využití místních mimoškolních zdrojů a rozvoj vzdělávání dětí a žáků). Naplnění cíle projektu bude dosaženo kvalitním řízením procesu rozvoje a aktualizace MAP. Dále také důslednou informovaností cílových skupin o průběhu a realizaci projektu, využitím potenciálu především povinných pracovních skupin a spoluprací s projektem SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v území), IKAPem (Implementace Krajského akčního plánu).

 

Klíčové aktivity:  

Řízení projektu (zajištění kvalitního řízení projektu prostřednictvím vhodně zvoleného a obsazeného realizačního týmu) 

Rozvoj a aktualizace MAP (prohlubování spolupráce a partnerství v místním akčním plánování a postupná aktualizace kompletní dokumentace MAP v jednotlivých podaktivitách) 

Evaluace a monitoring MAP (průběžný monitoring a vyhodnocování projektových aktivit včetně implementace MAP, zpracování sebehodnotících zpráv) 

Implementace MAP (postupné zavádění aktivit naplánovaných v rámci schváleného MAP)

 

Kdo MAP tvoří: 

Řídící výbor

Pracovní skupiny

Partnerství MAP

Realizační tým

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí