Vítejte

LogoMasmostVážení čtenáři, přátelé, kolegové,

je tomu více jak deset let, co jste se poprvé v našem regionu setkali s pojmem MAS (místní akční skupina) Most Vysočiny. Tato obecně prospěšná společnost se zformovala na základě vzniklého mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko.

23 zakládajících členů se poprvé setkalo 7.10.2004 v Pavlínově. Zde jsme si společně stanovili:

cíl: zlepšení kvality života v oblasti působnosti MAS

 

motto:   MOST symbolizující spolupráci a spojení v oblasti, který představuje základní pilíř partnerství

 

Byly zvoleny orgány - správní rada, dozorčí rada, programový a kontrolní výbor.

Další vývoj nabral velmi rychle na obrátkách. Na mnohahodinových setkáních jsme za významné podpory facilitátora, Ing. Jana Fialy z E-consultingu Třebíč, začali skládat mozaiku nové společnosti. Přijali jsme stanovy, zvolili představitele orgánů, přijali strategii a MAS Most Vysočiny zapsali k 29. říjnu 2004 do Obchodního rejstříku.

Poté jsme se s plnou vervou, na přelomu roku 2004-05, zapojili do celé řady programů,

ve kterých by úspěch znamenal zisk finančních prostředků na naši činnost, ale především pro občany regionu MAS. Podařilo se nám v rekordně krátkém čase zapojit do programů ministerstva zemědělství: Leader ČR a Leader+ (realizace strategie). Rok 2005 špatně začal, dobře skončil. Podařilo se nám uspět v OP Mze s projektem „Most partnerství Vysočiny“, pomohli jsme i mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko při přípravě projektů MMR „Most do Evropy“. Po odchodu manažerky v roce 2009 nebyla činnost MAS pravidelná, udržitelnost chodu zajišťovala manažerka Mikroregionu JUDr. Diana Kutnerová a předseda správní rady MAS Mgr. Milan Dufek.

 

Činnost MAS se znovu obnovila

Aktivita MAS MOST Vysočiny byla v plném rozsahu obnovena v roce 2012, kdy se sešla na společné jednání správní a dozorčí rada a bylo rozhodnuto, že je třeba pokračovat na díle, které bylo úspěšně nastartováno a které může přinést občanům regionu užitek.

 

K 1.2.2013 byl jmenován správní radou ředitel MAS Mgr. Milan Dufek

Byla provedena revize administrativních a právních náležitostí MAS jako obecně prospěšné společnosti a prověřena ochota zakladatelů a ostatních členů podílet se dále na činnosti MAS.

Dne 5.3.2013 se uskutečnilo jednání valné hromady, na které byla projednána Dohoda o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny, byli jmenováni noví členové správní a dozorčí rady a byla provedena změna zápisu u Krajského soudu v Brně.
Následně byl správní radou schválen statut, jednací řád a další orgány MAS a to Programový výbor a Výběrové komise.
MAS se zapojila do projektu z Programu rozvoje venkova vyhlášeného ministerstvem, Opatření III.4.1 „Osvojování dovedností, animace a provádění", ve kterém si ověřila schopnost dalšího fungování a plně se zapojila do přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále SCLLD).

Činnost MAS nově

V roce 2013 práce na přípravě SCLLD dále pokračovaly a MAS realizovala projekt vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj a to počátkem roku 2014, pod názvem „Technická pomoc“. Výstupem tohoto projektu bylo vytvoření pracovní verze SCLLD, na jejíž utváření se dále pokračuje.

Důležitým úkolem, který v současné době před námi stojí je standardizace MAS.
Jde o prokázání schopnosti podílet se na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a národních programů.
Standardizace je prováděna dle Metodického pokynu vydaného Ministerstvem zemědělství ČR a je určena všem aktivním partnerům venkovského společenství, kteří mají zájem pokračovat v činnosti MAS.
Definuje standardy a popisuje proces ověření pro programové období 2014-2020.
Vymezuje subjekty zodpovědné za nastavení standardů, vyhlašování jednotlivých výzev vypracování požadovaných dokumentů a blíže specifikuje potřebné doklady vyžadované v jednotlivých fázích procesu.
Za nastavení těchto standardů je dle dohody o partnerství zodpovědné Ministerstvo zemědělství (dále jen MZ), kterému je žádost o standardizaci předkládána.

Naše MAS se proto s nadšením zapojila do přípravy tohoto procesu.
Dne 11.12. 2014 se sešli zakladatelé o.p.s., projednali nové podmínky stanovené Metodikou MZ, schválili nový název o.p.s. a to „MOST VYSOČINY" a jmenovali nové složení členů správní a dozorčí rady.
Ještě téhož dne se sešlo nové složení správní rady na kterém byla zvolena předsedkyně Ing. Helena Bučková a nové složení dozorčí rady, na kterém byla zvolena předsedkyně Ing. Marie Čejková.
Správní radou byly schváleny změny Zakladatelské smlouvy a podána žádost o zapsání změn do rejstříku obecně prospěšných společností. Následně byla správní radou ustavena organizační složka Místní akční skupina MOST Vysočiny a schválen Statut Společnosti.

Dle nových pravidel má organizační složka i nové orgány a to Nejvyšší orgán, ve kterém jsou zastoupeni všichni partneři MAS, kterých je v současné době 45. MAS zahrnuje území 59 obcí s počtem cca 35 tis. obyvatel.
Dne 19.2.2015 se konalo zasedání Nejvyššího orgánu MAS, na kterém byli zvoleni členové dalších orgánu MAS a to:
Rozhodovacího orgánu, který má 11 členů, předsedou byl zvolen Ing. Radoslav Necid, Výběrového orgánu, který má 9 členů, předsedkyní byla zvolena Ing. Zuzana Villertová a Kontrolního a monitorovacího orgánu, který má 9 členů a předsedkyní byla zvolena JUDr. Diana Kutnerová.
Žádost o standardizaci byla podána dne 10.3.2015.

MAS se v současné době připravuje na nové plánovací období 2014 - 2020. Jedním z klíčových úkolů je dopracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Rádi bychom také ve svých řadách přivítali nové zájemce, kteří by svým přístupem a potenciálem přispěli k rozvoji regionu. Informace o možnosti stát se partnerem MAS MOST Vysočiny najdete na stránkách www.masmostvysociny.cz v oddíle „Spolupráce“.

Na další spolupráci s Vámi těšíme.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí