Kontrolní a monitorovací orgán MAS

  (Statut Společnosti  čl. IV, D,E)

 ( volba 13. 3. 2019)  

Kontrolní orgán MAS

 1. Kontrolní orgán je kontrolním a zároveň i odvolacím orgánem MAS.
 2. Dozoruje celý proces administrace výběru projektů v dotačních programech respektující principy metody Leader.
 3. Členové Kontrolního orgánu volí ze svého středu předsedu (a místopředsedu) který svolává a řídí jeho zasedání. V jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda.
 4. Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Hlasovací právo je rovné.
 5. Kontrolní orgán se schází dle potřeby, nejméně jednou za kalendářní rok.
 6. Kontrolní orgán má 7 členů. Doba mandátu je 2 roky, opakované zvolení je možné.
 7. Nejméně jedenkrát ročně podává Kontrolní orgán zprávu Nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.
 8. Do kompetencí Kontrolního orgánu MAS spadá zejména:
  1. projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
  2. dohlížet na to, zda MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
  3. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
  4. svolávat mimořádné jednání Nejvyššího orgánu a Rozhodovacího orgánu MAS, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
  5. kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů,
  6. zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD

Monitorovací orgán pracovní skupina Kontrolního orgánu

 1. Monitorovací orgán je pracovní skupinou Kontrolního orgánu MAS ustavený pro monitoring a evaluaci realizovaných projektů při naplňování SCLLD.
 2. Členové pracovní skupiny jsou složeni ze členů Kontrolního orgánu MAS dle aktuálních potřeb při realizaci SCLLD.
 3. Monitorovací orgán zejména:
  1. aktivně monitoruje realizované projekty a výsledky zveřejňuje na stránkách www,
  2. kontroluje plnění podmínek prováděných projektů.

     4. Podklady pro činnost Monitorovacího orgánu může zpracovat vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

Složení  orgánu:     VS – 0        ostatní  - 7 členů  100%

 

Podnikatelé a fyzické osoby  Telefon   e-mail
Niva a.s. -Ing. Aleš Boček   602 220 338  b Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
AGRO-Měřín, a.s.-Ing.Marie Čejková  606 754 571   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Michal Drápela-předseda   605 309 632   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tomáš Holoubek  774 455 111   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Alena Vodova  739 055 459    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dana Lipavská, DiS.  566 781 011   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Josef Švec   602 533 407   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí