Výběrový orgán MAS

Statut Společnosti čl.IV, C    

předseda orgánu - Ing. Zuzana Villertová

 1. Členy Výběrového orgánu volí členové Nejvyššího orgánu MAS ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí.
 2. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
 3. Členem Výběrového orgánu nemůže být zaměstnanec Společnostipracovně právním vztahu.
 4. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí přesahovat 49 % hlasovacích práv, Jednání Výběrového orgánu se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.Tito odborníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost u důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Společnosti škodu, což dokládají čestným prohlášením.
 5. Výběrový orgán má 7 členů. Doba mandátu je max. 1 rok, opakované zvolení je možné.
 6. Členové výběrového orgánu volířad svých členů předsedu (a místopředsedu), který svolává a řídí zasedání a prezentuje výsledky výběru projektů před Rozhodovacím orgánem MAS. V jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda.
 7. Výběrový orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Hlasovací právo je rovné.
 8. Výběrový orgán se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Do kompetence Výběrového orgánu spadá zejména:

 

  1. zajištění právního posouzení všech žadatelů, kteří podali žádost o realizaci projektů,
  2. předvýběr projektů podle objektivních výběrových kritérií schválených Rozhodovacím orgánem MAS,
  3. navržení seznamu projektů v pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD.

Složení Výběrového orgánu MAS   7 členů

VS - 2 členové 28,57%,      SS - 5 členů 71,43%

Zájmové skupiny: A-42,85%,   B- 14,29%,   C-28,57%,    D-14,29%

(změna od 16.3.2022)

 

 Veřejný sektor

 Zájmová skupina

telefon 

e-mail 

Mikroregion VMB-Eva Rosová 

A-život v obcích 

731 112 713 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Obec Pavlínov-Karel Peterka

A-život v obcích 

773 095 013

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Podnikatelé a fyzické osoby 

 

 

 

Ing. Zuzana Villertová-

předsedkyně 

A-život v obcích 

737 973 828 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Mgr. Alena Plíšková 

D-životní prostředí 

728 339 953 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Kovoturn, s.r.o.-Marie Sýkorová-místopředsedkyně 

B-podnikání, nezaměstnanost,

vzdělání 

724 930 863 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Pavla Krejzlová 

C-zemědělství 

737 310 513 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Jiří Oulehla 

C-zemědělství 

777 594 138

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí