Připravujeme 6. výzvu v PRV

MAS MOST Vysočiny vyhlásí v prvním čtvrtletí roku 2020 6. výzvu v PRV

Bude obsahovat následující Fiche:

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 6. výzvu

F1

Zemědělská prvovýroba

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) –Investice do zemědělských podniků

2.048.120

F2

Podpora zpracování zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

925.100 Kč

F3

Stabilizace podnikání v malých obcích a vytvoření podmínek pro podnikání

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

2.546.969 Kč

F6

Lesnictví

Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

 

1.618.600 Kč

 Upřesnění žadatelů a podmínek jednotlivých Fichí lze nalézt v Pravidlech 19.2.1 na webu MAS MOST Vysočiny a SZIF. Znění Výzvy a potřebných příloh bude uveřejněno na https://www.masmost.cz/vyzvy/otevrene/prv.

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí