Aktuality

MAS MOST Vysočiny získala Osvědčení o standardizaci

SZIF MZ ČR vydal toto Osvědčení MAS MOST Vysočiny ke dni 24.11.2015.

Desítky hodin práce, které byly na přípravu standardizace vynaloženy se tímto zúročily a MAS může přistoupit k dalšímu důležitému kroku svojí činnosti, tj. podání žádosti ke schválení Integrované rozvojové strategie území na období 2014 – 2020, na které se v současné době intenzivně pracuje.

Po jejím schválení MMR ČR bude MAS oprávněna k čerpání finančních dotací na rozvoj území MAS v celkové výši cca 85 mil.,- Kč pro období 2014 – 2020.

Příloha: pdfOsvědčení

DOTACE na modernizaci hasičské techniky

Kraj Vysočina vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina pro rok 2016.

Příjem žádostí: 10.10.2015 – 30.11.2015

Více na: http://www.kr-vysocina.cz/uredni-deska/2/p1=1013

MOST Vysočiny o.p.s schválila zapojení do projektu tvorby Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání

Správní rada MOST Vysočiny o.p.s schválila zapojení do projektu tvorby Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP), výzva PO3 v rámci Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání (MŠMT).

Zpracovatelem může být buď ORP (výše dotace činí 95%) nebo MASky na jejím území (výše dotace činí 100%). Po dohodě s ORP Velké Meziříčí zaštítí zpracování MAP na našem území Most Vysočiny o.p.s. (nejen z důvodu získání 100% dotace, ale rovněž z důvodu možnosti zmapování potřeb škol, které budou následně uvedeny v připravované strategii CLLD).

 

Co je MAP?

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. MAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. MAP bude zpracovávat MAS ve spolupráci se základními školami (ZŠ), zřizovateli škol a důležitými aktéry v oblasti základního a předškolního vzdělávání. Spolupráce a komunikace vedení škol, zřizovatelů a aktérů v oblasti školství pomůže školám spolupracovat a vzájemně se učit při vypracovávání plánů aktivit rozvoje vzdělávání ve škole.  MAP budou sloužit jako nástroj pro cílení výzev z Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV). Informace z místní úrovně budou využity jako jeden z podkladů pro vyhlašování výzev pro předkládání projektů a zpracování šablon pro školy.

MAP budou sloužit také jako nástroj pro cílení výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a to ve smyslu koordinace investičních akcí a podpory řízení efektivního využití investic v území, s tím, že v IROP je soulad s MAP rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti projektů.

Jedním z požadavků pro podání žádosti na MAP je zajištění souhlasu se zapojením do projektu od 70% zřizovatelů škol (ZŠ, MŠ) na našem území.

Výstupem MAP bude vytvoření dohody o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP, a dále souboru aktivit s návrhy konkrétních řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. 

 

V současné době zahajuje Most Vysočiny první kroky k přípravě projektu MAP a podání žádosti o dotaci. Věříme, že se nám podaří zmapovat skutečné potřeby a problémy škol v našem území, najít řešení jednotlivých problémů a přispět tak k řízenému rozvoji služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Práce na dokončení strategie komunitně vedeného místního rozvoje pokračují

Od července 2015 probíhá aktualizace pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Analytická část byla aktualizována o statistické údaje z r. 2014. Strategická část musí být přepracována v návaznosti na nové znění a obsah prioritních os jednotlivých operačních programů.

V této souvislosti byly znovu osloveny subjekty v regionu a požadavkem na předložení nových projektových záměrů. Získané údaje pomohou k dopracování finančního plánu strategie.

Dne 27. 7. 2015 proběhl v Praze Informační seminář ke strategiím CLLD organizovaný MMR ČR a NS MAS ČR, kterého se zúčastnily Mgr. N. Jašová a JUDr. D. Kutnerová. Zástupci jednotlivých ministerstev účastníky informovali o obsahu budoucích výzev, vycházejících z prioritních os operačních programů, s požadavky ministerstev na obsah strategie. Rovněž upozornili, že každé ministerstvo ještě vydá metodiku, dle které musí jednotlivé MAS při tvorbě strategie postupovat.

Vystoupili rovněž zástupci orgánů zabývajících se kontrolami pracovních verzí strategií a upozornili na nejčastější chyby.

Aktualizace pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Most Vysočina, o.p.s., bude probíhat ještě v měsících září a říjnu 2015.

Pracovní tým uvítá i další podněty k doplnění strategické části CLLD.

 

Za pracovní tým

JUDr.Diana Kutnerová

Proces standardizace MAS MOST Vysočiny pokračuje

Ze SZIF byly doručeny připomínky k doplnění žádosti o standardizaci MAS, na jejichž dořečení v současné době pracujeme. Požadované dokumenty a jejich opravu bude nutné odeslat na SZIF do 30.9.2015.

Jedná se o úpravy uvedené v Zakladatelské smlouvě a Statutu o.p.s. MOST Vysočiny.

Zakladatelé a členové správní rady o.p.s. by měli počítat s tím, že začátkem září se uskuteční jednání těchto orgánů.

předsedkyně správní rady o.p.s.

Ing. Bučková

Nový Zpravodaj venkova 7/2015

Zpravodaj venkova 7/2015 ke ztažení pdfzde

Zpravodaj venkova 4-6/2015

Zpravodaj venkova 4-6/2015 ke ztažení pdfzde

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2015

upozorňujeme na možnost čerpání dotací z Fondu Vysočiny (samostatného účelového rozvojového fondu Kraje Vysočina). Výzva k předkládání projektů bude ukončena 21.8.2015…více zde www.fondvysociny.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí