O MAS

Co je to MAS

Místní akční skupina (MAS) je organizační složka právnické osoby založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu.

Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. MAS musí mít stanoven statut, jednací řád, strukturu a být registrována u MV ČR.

MAS se snaží koordinovat rozvoj venkova vytvořením integrované strategie místního rozvoje s ohledem na místní potřeby a potenciál. Na základě této strategie pak MAS vyhlašuje, posuzuje a vybírá jednotlivé typy aktivit a projektů, kterým následně zprostředkovává financování z výše zmíněných veřejných zdrojů.

Žádosti o financování projektů mohou podávat obce, podnikatelé či organizace působící na území MAS.

Co je to LEADER

Evropská unie si uvědomuje, že venkovským oblastem se nedostává potřebných zdrojů na jejich obnovu a rozvoj.

Chce nepříznivý stav změnit metodou komunitního rozvoje, určených venkovským oblastem, známou pod zkratkou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale) neboli Propojení akcí hospodářského rozvoje venkova. (Přístup LEADR je vymezen v článku 61 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře a rozvoji venkova).

Prostředníka tohoto rozhodování o použití finančních prostředků tvoří Místní akční skupina (MAS).

Cílem této metody je podněcovat a podporovat spolky, obce, podnikatele na místní úrovni k úvahám o rozvoji jejich území a přípravě vlastních projektů, zavedením zásady partnerství a rozvoje a to „zdola nahoru" tzn. najít společnou řeč tak, aby život v dané lokalitě byl pro občany příjemnější, bezpečnější a radostnější. Metoda LEADER oslovuje místní obyvatelstvo, jednotlivě a společně, nejen jako uživatele, ale rovněž jako subjekty a přispěvatele, oceňuje osobní zkušenosti, sociální vazby a vnitřní hodnoty míst.

Za tímto účelem pořádají obce setkání občanů, dotazníkové akce apod., aby stav obce posoudili a po společné diskusi navrhli nejvhodnější řešení, která budou zapracována do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území (SCLLD).