O společnosti MOST Vysočiny o.p.s.

Obecně prospěšná společnost MOST Vysočiny se zformovala na základě setkání 23 zakládajících členů 7.10.2004 v Pavlínově za účelem udržitelného rozvoje a propagace regionu. Byla navržena Zakládací smlouva, která byla zapsána u Krajského soudu v Brně dne 29.10.2004. Zakladatelé ustavili správní a dozorčí radu, programový a kontrolní výbor. 

S plnou vervou, na přelomu roku 2004-05 se Společnost zapojila do celé řady programů, ve kterých úspěch znamenal zisk finančních prostředků na její činnost, ale především pro občany „našeho“ regionu. 

Po utlumené činnosti v letech 2009 až 2012 byla aktivita Společnosti obnovena v plném rozsahu. MAS se zapojila do projektu z Programu rozvoje venkova vyhlášeného ministerstvem zemědělství, Opatření III.4.1 „Osvojování dovedností, animace a provádění", ve kterém si ověřila schopnost dalšího fungování a plně se zapojila do přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále SCLLD) na období 2014 – 2020.

Podstatnou změnou v postavení MOST Vysočiny o.p.s., byl proces standardizace MAS.

Šlo o prokázání schopnosti podílet se na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a národních programů. Standardizace byla prováděna dle Metodického pokynu vydaného Ministerstvem zemědělství ČR. MOST Vysočiny se do tohoto procesu zapojila, v důsledku splnění podmínek standardizace došlo ke změně kompetencí, kdy správní rada jmenovaná zakladateli obecně prospěšné společnosti (dále je vedena pod názvem MOST Vysočiny o.p.s.), zřídila organizační složku MAS MOST Vysočiny (jedná se o společenství veřejného sektoru – obcí, občanů, neziskových a příspěvkových organizací a soukromé podnikatelské sféry. Podstatou práce o.p.s. je uplatňování metody LEADER, (Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova), což je finanční nástroj EU, zaměřený na podporu a rozvoj venkovských oblastí. Proto mohou o finanční prostředky při uplatňování této metody žádat pouze subjekty z obcí a měst, která mají méně než 25 tisíc obyvatel).

Organizační složka MAS MOST Vysočiny přijala partnery z území, kteří tvoří Nejvyšší orgán. Dle pravidel Nejvyšší orgán zřídil další orgány, a to: Rozhodovací orgán, Výběrový orgán a Kontrolní a monitorovací orgán, jejichž členové jsou volení právě z partnerů organizační složky MAS MOST Vysočiny. 

Osvědčení o splnění standardů bylo Ministerstvem zemědělství ČR pro MOST Vysočiny o.p.s. uděleno dne 24.11.2015 a tím byl splněn důležitý krok k podání žádosti o schválení Integrované rozvojové strategie pro období 2014 - 2020, jejíž schválení opravňuje k čerpání finančních dotací na rozvoj regionu.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pod názvem KVALITA ŽIVOTA II., na období 2014 - 2020 byla schválena příslušnými ministerstvy ČR v prosinci 2017. Tím byla otevřena cesta k možnosti vyhlašování výzev a čerpání finančních prostředků, tak jak bylo plánováno při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, umožňující zlepšení života občanům regionu MAS. Pro uvedené období nabídla MAS možnost administrace projektových žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Jedná se např. o podporu udržitelných forem dopravy, dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi, podporu sociálního podnikání, infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, podporu základních složek ISZ, podporu zaměstnanosti, prorodinných opatření, podporu zemědělských podniků i nezemědělských investic, podporu rozvoje lesních oblastí atd. 

 V rámci „realizace“ Strategie KVALITA ŽIVOTA II vyhlásila MAS celkem 29 výzev z výše uvedených programů a prostřednictvím podaných žádostí o dotaci poslala do území zhruba 85 mil. Kč. 

V roce 2022, kdy ještě mnozí úspěšní žadatelé realizovali své projekty, MAS se začala připravovat na nové programové období 2021 – 2027. Opět absolvovala úspěšně proces standardizace, pro nové programové období rozšířila své území působnosti o další 2 obce (celkem 61 obcí). MAS komunitně připravila novou rozvojovou strategii KVALITA ŽIVOTA III, jejíž koncepční část byla schválena v roce 2021. Systém administrace jednotlivých operačních programů byl pozměněn oproti předchozímu programovému období. 

Nejprve MAS podala k hodnocení na Řídící orgán Ministerstva práce a sociálních věcí Programový rámec a Akční plán do Operačního programu zaměstnanost plus. Po jeho schválení MAS započala s realizací Akčního plánu, realizace je plánována na 6 let a do území přinese cca 15 mil. Kč. Dále MAS plánuje v rámci realizace strategie KVALITA ŽIVOTA III administraci projektových žádostí v rámci IROP, SZP (dříve PRV) a nově také v rámci OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.