Rozhodovací orgán MAS

(Statut Společnosti čl.IV, B )    

předseda Rozhodovacího orgánu - Mgr.Jana Audy (volba 13. 3. 2019)  

 

 1. Členové Rozhodovacího orgánu MAS jsou volenipartnerů Nejvyšším orgánem MAS s podmínkou, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Hlasovací právo členů Rozhodovacího orgánu je rovné.
 2. Rozhodovací orgán je tvořen 9 členy. Doba mandátu je 2 roky, opakované zvolení je možné.
 3. Členové Rozhodovacího orgánu volí ze svého středu předsedu (a místopředsedu) který svolává a řídí jeho zasedání. V jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda.
 4. Rozhodovací orgán se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. V případě nečinnosti předsedy nebo nečinnosti Rozhodovacího orgánu delší než jeden rok,   svolává Rozhodovací orgán ředitel Společnosti.
 5. Rozhodovací orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.

Do kompetence Rozhodovacího orgánu spadá zejména:

  1. připravuje integrovanou rozvojovou strategii území regionu MAS a její aktualizace,
  2. schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
  3. schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje území,
  4. schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
  5. schvaluje výzvy k podávání žádostí,
  6. vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu Výběrového orgánu.
  7. schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS pokud budou vytvořeny,
  8. rozhoduje o přijetí partnera MAS nebo o ukončení partnerstvíMAS,
  9. rozhoduje o vytvoření zájmových skupin a jejich obsahu,
  10. schvaluje rozpočet MAS
  11. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS.

Složení Rozhodovacího orgánu MAS   - 9 členů

VS -2 členové 22,22%,      SS -7 členů 77,78%

Zájmové skupiny: A-22,22%,   B- 33,34%,   C-22,22%,     D-22,22%

(změna od 16.3.2022)

 

 

Veřejný sektor   zájmová skupina  telefon e-mail 

Obec Otín

Jaroslav Prchal

A-život v obcích  770 186 014 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Město Velká Bíteš 

Ing. Tomáš Kučera

A-život v obcích  602201775  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Podnikatelé a fyzické osoby  zájmová skupina  telefon  e-mail 
Mgr. Jana Audy-předsedkyně  D-životní prostředí  737079075  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Ing. Zdeněk Bouček,CSc.-Enviro-

Ekoanalytika s.r.o.-místopředseda 

D-životní prostředí  777551389  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Ing. Helena Bučková  B-podn.,nezam.,vzděl.  724185921  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Jiří Jaša  B-podn.,nezam.,vzděl.  776880648  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Ing. Alois Koukola, CSc.  B-podn.,nezam.,vzděl.  722587683  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Pavel Uchytil C-zemědělství  775 391 909 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Bc.Ondřej Kočí  C-zemědělství  739673472  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

                                                

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí