Rozhodovací orgán

(Statut Společnosti čl.IV, B )    

předseda Rozhodovacího orgánu - Mgr.Jana Audy (volba 13. 3. 2019)  

 1. Členové Rozhodovacího orgánu MAS jsou volenipartnerů Nejvyšším orgánem MAS s podmínkou, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv. Hlasovací právo členů Rozhodovacího orgánu je rovné.
 2. Rozhodovací orgán je tvořen 9 členy. Doba mandátu je 2 roky, opakované zvolení je možné.
 3. Členové Rozhodovacího orgánu volí ze svého středu předsedu (a místopředsedu) který svolává a řídí jeho zasedání. V jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda.
 4. Rozhodovací orgán se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. V případě nečinnosti předsedy nebo nečinnosti Rozhodovacího orgánu delší než jeden rok,   svolává Rozhodovací orgán ředitel Společnosti.
 5. Rozhodovací orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných.

Do kompetence Rozhodovacího orgánu spadá zejména:

  1. připravuje integrovanou rozvojovou strategii území regionu MAS a její aktualizace,
  2. schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
  3. schvaluje znění jednotlivých opatření vedoucích k naplňování strategie rozvoje území,
  4. schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
  5. schvaluje výzvy k podávání žádostí,
  6. vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu Výběrového orgánu.
  7. schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS pokud budou vytvořeny,
  8. rozhoduje o přijetí partnera MAS nebo o ukončení partnerstvíMAS,
  9. rozhoduje o vytvoření zájmových skupin a jejich obsahu,
  10. schvaluje rozpočet MAS
  11. schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS.

Složení

Rozhodovacího orgánu MAS - 9 členů

 • VS - 2 členové 22,22%
 • SS - 7 členů 77,78%

Zájmové skupiny: 

 • A-22,22%,   
 • B- 33,34%,   
 • C-22,22%,     
 • D-22,22%

(změna od 16.3.2022)


Veřejný sektor  zájmová skupina telefon, e-mail

Obec Otín
Jaroslav Prchal

A-život v obcích 770 186 014
obec@otin.cz

Město Velká Bíteš
Ing. Tomáš Kučera

A-život v obcích 602 201 775
kucerato@seznam.cz
Podnikatelé a fyzické osoby zájmová skupina telefon 
Mgr. Jana Audy
předsedkyně 
D-životní prostředí 737 079 075
jana.audy@chaloupky.cz

Ing. Zdeněk Bouček,CSc.
místopředseda
Enviro- Ekoanalytika s.r.o.
místopředseda 

D-životní prostředí 777 551 389
boucek@enviroeko.cz
Ing. Helena Bučková B-podn.,nezam.,vzděl. 724 185 921
buckovahelena@seznam.cz 
Jiří Jaša B-podn.,nezam.,vzděl. 776 880 648
jasa.jiri@seznam.cz
Ing. Alois Koukola, CSc. B-podn.,nezam.,vzděl. 722 587 683
alois.koukola@seznam.cz
Ing. Pavel UchytilC-zemědělství 775 391 909
pavel.uchytil@seznam.cz
Bc.Ondřej Kočí C-zemědělství 739 673 472
kociondrej@email.cz