Dokumenty ke stažení

Aktualizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí !!!

Verze po zapracování připomínek-15.6.2020:

pdfFINAL-MAP_2019-2020.pdf

--------------------------------------------

pdfFINAL-MAP k datu 6-2020.pdf 

Připomínky je možné zasílat do 11.6.2020 na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

____________________________________________________________________

Aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023:

V rámci aktualizace dochází k revizi priorit rozvoje vzdělávání a jejich cílů. Návrh priorit a cílů je aktuálně předáván do konzultačního procesu – připomínkování široké veřejnosti. V případě návrhů na úpravu zašlete Vaše připomínky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , do 15.15.2019.

Připomínky k dokumentu Aktualizace Strategického rámce MAP zasílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , do 16.2.2020 - soubor ke stažení zde:

docxAktualizace-Strategický rámec MAP verze 5_ORP_Velké_Meziříčí.docx 

Přehled priorit a cílů Strategického rámce MAP pro území ORP Velké Meziříčí -verze 5.0 (návrh) - změny podbarveny žlutě

Návrh priorit a cílů – po projednání na pracovních skupinách

PRIORITA 1

Dostupnost, inkluze a kvalita předškolního vzdělávání v ORP Velké Meziříčí

Cíl 1.1

Infrastruktura MŠ – Rekonstrukce a výstavba MŠ

Cíl 1.2

Vybavení MŠ - zvýšení kvality vzdělávání

Cíl 1.3

Zvyšování kvalifikace pedagogů

Cíl 1.4

Podpora vzdělávání dětí – Rozvoj pregramotností u dětí MŠ

PRIORITA 2

Dostupnost, inkluze a kvalita základního vzdělávání v ORP Velké Meziříčí se zaměřením především na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Cíl 2.1

Infrastruktura ZŠ – Rekonstrukce ZŠ

Cíl 2.2

Vybavení ZŠ – zkvalitnění výuky

Cíl 2.3

Podpora výuky v ZŠ – Zvyšování kvalifikace pedagogů

Cíl 2.4

Podpora vzdělávání žáků – Rozvoj gramotností a rozvoj potenciálu každého žáka

PRIORITA 3

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního

vzdělávání a základních uměleckých škol v ORP Velké Meziříčí

Cíl 3.1

Rekonstrukce a vybavení objektů zájmového a neformálního vzdělávání a

Základních uměleckých škol

Cíl 3.2

Zvyšování kvalifikace pedagogů/pracovníků ve vzdělávání vč. podpory doplňkových aktivit

PRIORITA 4

Posílení spolupráce a dosažení souladu mezi aktéry vzdělávání v ORP Velké Meziříčí

Cíl 4.1

Spolupráce klíčových aktérů vzdělávání

 

 Přehled priorit a cílů Strategického rámce MAP pro území ORP Velké Meziříčí -verze 4.0 (původní) 

 

PRIORITA 1

 

Udržení (event. zvýšení) dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání v ORP Velké Meziříčí

 Cíl 1.1

Infrastruktura MŠ – Rekonstrukce a výstavba MŠ

Cílem je udržení venkovské sítě mateřských škol na území ORP Velké Meziříčí a dostupnosti pro všechny zájemce /stavby, stavební úpravy, rekonstrukce objektů včetně hřišť, zahrad, venkovního prostranství k zajištění vhodného prostředí pro kvalitní péči, bezpečnost a vzdělávání dětí.

 Cíl 1.2

Vybavení MŠ - zvýšení kvality vzdělávání

Modernizací nebo doplněním stávajícího vybavení mateřských škol přispět ke zkvalitnění výuky, s důrazem na bezpečnost dětí. Cílem je možnost efektivně využívat moderní výukové programy a výchovné metody na podporu rozvoje znalostí a dovedností dětí, vč. dětí se SVP (herní prvky, kvalitní pomůcky, nábytek, vybavení zahrady, IT atd.)

 

 Cíl 1.3

Zvyšování kvalifikace pedagogů – osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

Vzdělávání pracovníků mateřských škol.

Tento cíl je zaměřen na zkvalitnění výchovy v MŠ prostřednictvím metodické a personální podpory, vzdělávání pedagogů, zapojování specialistů do výchovného procesu, nastavení spolupráce s rodiči pro usnadnění přechodu dětí do základní školy.

 

PRIORITA 2

 

Udržení dostupnosti a kvality základního školství v ORP Velké Meziříčí

 Cíl 2.1

Infrastruktura ZŠ – Rekonstrukce ZŠ

Cílem je zkvalitnit zázemí (udržení či zlepšení technického stavu objektů škol a školních areálů vč. zahrad a sportovišť) pro kvalitní vzdělávání žáků v souladu s aktuálními potřebami prostřednictvím výstavby, přestavby, rekonstrukce či jiných stavebních úprav.

 Cíl 2.2

 Vybavení ZŠ – zkvalitnění výuky

Cílem je rozšiřovat a modernizovat vybavení základních škol za účelem zvýšení kvality výuky.

 Cíl 2.3

Podpora výuky v ZŠ

Vzdělávání pracovníků ZŠ.

Cíl je zaměřen na profesní a osobnostně sociální rozvoj pedagogů ZŠ, na zvýšení jejich odborných i osobnostních kompetencí (DVPP, individuální profesní vzdělávání, odborné poradenství, externí podpora pedagogických pracovníků, podpora při začleňování žáků se SVP, mentoring atd.) 

 

PRIORITA 3

 

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního

vzdělávání a základních uměleckých škol v ORP Velké Meziříčí

 Cíl 3.1

Rekonstrukce a vybavení objektů zájmového a neformálního vzdělávání a

základních uměleckých škol

Hlavním cílem je zajištění a zvýšení dostupnosti uměleckého, zájmového a neformálního vzdělávání dětí a žáků z území, jeho rozvoj a zvyšování kvality prostřednictvím stavebních úprav (rekonstrukce, přístavby atd.). Důležité je vytváření takových podmínek, aby se každé dítě či žák v případě zájmu mohli zapojit do zájmového vzdělávání. Nedílnou součástí jsou také související investice do modernizace vybavení.

 Cíl 3.2

Podpora doplňkových aktivit a aktivit spolupráce klíčových aktérů ve

vzdělávání

Cílem je vzdělávání pracovníků zájmového, neformálního a základního uměleckého vzdělávání a posílení jejich vzájemné spolupráce a spolupráce s rodiči, s mateřskými a základními školami apod.

Podpora kroužků a volnočasových aktivit

 

PRIORITA 4

 

Posílení spolupráce a dosažení souladu mezi aktéry vzdělávání v ORP Velké Meziříčí

 Cíl 4.1

 Spolupráce klíčových aktérů vzdělávání

Hlavním cílem je spolupráce mezi všemi aktéry v oblasti vzdělávání v území ORP Velké Meziříčí. Cílem je posílit vzájemnou spolupráci mateřských škol, základních škol, zřizovatelů, rodičů apod. za účelem plánování společných rozvojových aktivit (dále sdílení odborníků, spolupráce se zaměstnavateli, poskytovateli sociálních služeb, spolupráce se zařízeními zájmového a neformálního vzdělávání atd.) Prioritní je vzájemné setkávání a komunikace pedagogů, vedení škol za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, exkurze, příp. stáže.

 

 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT: docxKomentář k dotazníkovému šetření MŠMT-k 31.10.2019

Výsledky dotazníkového šetření realizátorem projektu:

Mateřské školy docxVYHODNOCENI-Mateřské školy-popis_potřeb_škol.docx

Základní školy docxVYHODNOCENI-Základní školy-popis potřeb škol.docx

 

 

 

 

.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí