MAP II. - MAS MOST Vysočiny,o.p.s.

MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí 
Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009959 

Co je MAP? 

Projekt MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí (dále jen MAP II) je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Navazuje na projekt „Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí (MAP I), který nastartoval pozitivní spolupráci pedagogů a ředitelů napříč jednotlivými ZŠ a MŠ v území. Projekt umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci, evaluaci a monitoringu MAP. Projekt MAP II navíc oproti MAP I řeší i implementaci aktivit, které aktéři ve školství budou realizovat na základě potřeb uvedených ve Strategickém rámci MAP I. Podporuje vytvořená partnerství, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u zapojených partnerů. Současně realizací těchto aktivit je podpořeno i strategické plánování ve školách s vazbou na místní akční plán.

Nositelem projektu je MOST Vysočiny, o.p.s., finančním partnerem projektu je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko.  

Cíle projektu: 

Hlavním cílem projektu MAP II je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách s podporou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Tento cíl bude realizován prostřednictvím Rozvoje a aktualizace MAP, evaluace a monitoringu MAP a Implementace MAP a plněním dílčích cílů MAP. Dílčími cíli jsou systémové zlepšení řízení ZŠ a MŠ, orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání, nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území (dostupnost kvalitního inkluzivního vzdělávání každého žáka v inkluzivní škole) a zkvalitnění spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností (využití místních mimoškolních zdrojů a rozvoj vzdělávání dětí a žáků). Naplnění cíle projektu bude dosaženo kvalitním řízením procesu rozvoje a aktualizace MAP. Dále také důslednou informovaností cílových skupin o průběhu a realizaci projektu, využitím potenciálu především povinných pracovních skupin a spoluprací s projektem SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v území), IKAPem (Implementace Krajského akčního plánu).

 Klíčové aktivity:  

  • Řízení projektu (zajištění kvalitního řízení projektu prostřednictvím vhodně zvoleného a obsazeného realizačního týmu) 
  • Rozvoj a aktualizace MAP (prohlubování spolupráce a partnerství v místním akčním plánování a postupná aktualizace kompletní dokumentace MAP v jednotlivých podaktivitách) 
  • Evaluace a monitoring MAP (průběžný monitoring a vyhodnocování projektových aktivit včetně implementace MAP, zpracování sebehodnotících zpráv) 
  • Implementace MAP (postupné zavádění aktivit naplánovaných v rámci schváleného MAP)

Kdo MAP tvoří: 

Řídící výbor

Pracovní skupiny

Partnerství MAP

Realizační tým

  

UPOZORNĚNÍ: Aktualizace Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023 v ORP Velké Meziříčí

 

V rámci MAP II (Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP Velké Meziříčí) probíhá aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023. Aktualizaci bude projednávat Řídící výbor MAP v únoru 2020.

 V současné době je možné zasílat návrhy na doplnění Strategického rámce, a to investiční priority. Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, MAS a OP VVV s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Strategický rámec MAP může být aktualizován vždy po 6 měsících. Poslední schválená platná verze je zveřejněna na následujícím odkaze: https://www.masmost.cz/images/stories/MAP/vystupyproj/Strategick%C3%BD_r%C3%A1mec_MAP_pro_ORP_Velk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD-verze_4.0.pdf

 

Dovolujeme si Vás tímto požádat o kontrolu a aktualizaci přiloženého Strategického rámce MAP II v termínu do 30.1.2020. V případě, že bude potřeba některé údaje aktualizovat, kontaktujte mě, prosím, na adrese: jasova@masmost.cz nebo na tel. čísle: 778 716 960