MAP IV

MAP IV v ORP Velké Meziříčí


 

Registrační číslo projektu

 CZ.02.02.XX/00/23_017/0008435

Celkové způsobilé výdaje projektu

 5 650 400,56 Kč

Délka realizace projektu

 1.2.2024 – 31.12.2025

Facebook

 MAP IV v ORP Velké Meziříčí

Kontakt

 Mgr. Naděžda Jašová

 jasova@masmost.cz, info@masmost.cz 

 

Projekt MAP IV v ORP Velké Meziříčí (dále jen MAP IV) navazuje na předchozí projekty MAP I, MAP II a MAP III, které byly na území ORP Velké Meziříčí realizovány v letech 2016-2023.

Hlavním cílem projektu je podporovat společné plánování, informování a spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání vč. organizací neformálního vzdělávání, které umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb. V rámci projektu budou také podporovány a realizovány implementační aktivity naplánované v MAP III (v rámci Akčních plánů na roky 2024 a 2025).

 Dílčí cíle MAP IV:

  1. Rozvoj a aktualizace MAP - Prohloubení spolupráce a zapojení relevantních aktérů z území do procesu plánování a aktualizace místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
  2. Implementace akčních plánů - Zkvalitnění vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Velké Meziříčí v reakci na problémy a potřeby tohoto území 
  3. Vnitřní hodnocení projektu - Zhodnocení dopadu projektem realizovaných aktivit na všechny relevantní cílové skupiny 

Důležitými výstupy projektu MAP IV budou:

  • Finální dokument MAP
  • Akční plány na roky 2026, 2027 a 2028
  • Strategický rámec (SR) MAP do roku 2027.

Soulad projektových záměrů uvedených ve SR MAP je podmínkou pro čerpání finančních prostředků na rozvoj školství v území, ať již prostřednictvím IROP nebo OP JAK či národních zdrojů.