Kontrolní orgán

(Statut Společnosti  čl. IV, D,E)
(volba 13. 3. 2019)  

Kontrolní orgán MAS

 1. Kontrolní orgán je kontrolním a zároveň i odvolacím orgánem MAS.
 2. Dozoruje celý proces administrace výběru projektů v dotačních programech respektující principy metody Leader.
 3. Členové Kontrolního orgánu volí ze svého středu předsedu (a místopředsedu) který svolává a řídí jeho zasedání. V jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda.
 4. Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Hlasovací právo je rovné.
 5. Kontrolní orgán se schází dle potřeby, nejméně jednou za kalendářní rok.
 6. Kontrolní orgán má 7 členů. Doba mandátu je 2 roky, opakované zvolení je možné.
 7. Nejméně jedenkrát ročně podává Kontrolní orgán zprávu Nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.
 8. Do kompetencí Kontrolního orgánu MAS spadá zejména:
  1. projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
  2. dohlížet na to, zda MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
  3. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
  4. svolávat mimořádné jednání Nejvyššího orgánu a Rozhodovacího orgánu MAS, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
  5. kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů,
  6. zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD

Monitorovací orgán pracovní skupina Kontrolního orgánu

 1. Monitorovací orgán je pracovní skupinou Kontrolního orgánu MAS ustavený pro monitoring a evaluaci realizovaných projektů při naplňování SCLLD.
 2. Členové pracovní skupiny jsou složeni ze členů Kontrolního orgánu MAS dle aktuálních potřeb při realizaci SCLLD.
 3. Monitorovací orgán zejména:
  1. aktivně monitoruje realizované projekty a výsledky zveřejňuje na stránkách www,
  2. kontroluje plnění podmínek prováděných projektů.

     4. Podklady pro činnost Monitorovacího orgánu může zpracovat vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

Složení  orgánu:

 • VS – 0 
 • ostatní  - 7 členů  100%

 

Podnikatelé a fyzické osoby Telefon  E-mail
Niva a.s. -Ing. Aleš Boček  602 220 338 bocek@dalmine.cz 
AGRO-Měřín, a.s.-Ing.Marie Čejková 606 754 571 marie.cejkova@agro-merin.cz
Michal Drápela-předseda  605 309 632 starosta@martinice.eu
Tomáš Holoubek 774 455 111 info@metal-pro.cz
Ing. Alena Vodova 739 055 459  Ing.alenavodova@centrum.cz
Dana Lipavská, DiS. 566 781 011 dana.lipavska@vbites.cz
Ing. Josef Švec  602 533 407 svec@velkemezirici.cz