Nejvyšší orgán

PARTNEŘI MAS MOST VYSOČINY ( 47 partnerů ) – k 6.3.2019

Složení Nejvyššího orgán MAS: 

 • veřejný sektor - 17,03%
 • soukromý sektor - 82,97%

Zájmové skupiny:

 • A - život v obcích 31,92%
 • B - podnikání, nezaměstnanost, vzdělávání 31,92%,
 • C - zemědělství 17,01%
 • D - životní prostředí 19,15%

 

(Statut Společnosti čl. IV, A)-schváleno 13.3.2019 Nejvyšší orgán je tvořen všemi partnery místního partnerství na základě uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci. (viz Partneři MAS), tedy právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy si zvolí příslušnost k zájmové skupině, jejíž zájmy budou zastávat. Příslušnost partnera je možná vždy pouze k jedné zájmové skupině. Změna příslušnosti k zájmové skupině je možná a to především v případě změny převažující činnosti partnera.

 1. Poměr zástupců veřejného a soukromého sektoru při jednání nejvyššího orgánu musí být vždy maximálně 49 % zástupců veřejného sektoru a alespoň 51 % zástupců ze soukromého sektoru. Ani žádná ze zájmových skupin nesmí mít více než 49% hlasovacích práv.
 2. Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných partnerů.
 3. Zasedání nejvyššího orgánu svolává předseda Rozhodovacího orgánu MAS a řídí jeho průběh. Nejvyšší orgán MAS se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok, jeho jednání upravuje schválený Jednací řád. 
 4. Do kompetence Nejvyššího orgánu MAS spadá zejména:
  1. schválení svého jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Nejvyššího orgánu MAS svěřeny jinému orgánu,
  2. odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD na území působnosti MAS,
  3. schvalování strategických a programových dokumentů místního partnerství (SCLLD)
  4. zřízení Rozhodovacího orgánu, Výběrového orgánu, Kontrolního a monitorovacího orgánu MAS a stanovení počtu členů těchto orgánů,(volba a odvolání), stanovení působnosti a pravomoci těchto orgánů,
  5. určení délky mandátu členů Výběrového orgánu (na dobu max. 1 roku) a Rozhodovacího a Kontrolního orgánu (na dobu 2 let), opakované zvolení je možné,
  6. podávání návrhu správní radě Společnosti k fúzi nebo zrušení MAS,
  7. určení počtu partnerů MAS s ohledem na odst. ad1).