Výběrový orgán

Statut Společnosti čl.IV, C
předseda orgánu - Ing. Zuzana Villertová

 1. Členy Výběrového orgánu volí členové Nejvyššího orgánu MAS ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí.
 2. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
 3. Členem Výběrového orgánu nemůže být zaměstnanec Společnostipracovně právním vztahu.
 4. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí přesahovat 49 % hlasovacích práv, Jednání Výběrového orgánu se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.Tito odborníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost u důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Společnosti škodu, což dokládají čestným prohlášením.
 5. Výběrový orgán má 7 členů. Doba mandátu je max. 1 rok, opakované zvolení je možné.
 6. Členové výběrového orgánu volířad svých členů předsedu (a místopředsedu), který svolává a řídí zasedání a prezentuje výsledky výběru projektů před Rozhodovacím orgánem MAS. V jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda.
 7. Výběrový orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Hlasovací právo je rovné.
 8. Výběrový orgán se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Do kompetence Výběrového orgánu spadá zejména:

 • zajištění právního posouzení všech žadatelů, kteří podali žádost o realizaci projektů, 
 • předvýběr projektů podle objektivních výběrových kritérií schválených Rozhodovacím orgánem MAS, 
 • navržení seznamu projektů v pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD. 


Složení

Výběrového orgánu MAS 7 členů

 • VS - 2 členové 28,57%, 
 • SS - 5 členů 71,43%

Zájmové skupiny: 

 • A-42,85%, 
 • B- 14,29%, 
 • C-28,57%, 
 • D-14,29%

(změna od 16.3.2022)

Veřejný sektor
Zájmová skupina
Telefon, E-mail
Mikroregion VMB-Eva Rosová
A-život v obcích
731 112 713
info@mikroregion.cz
Obec Pavlínov-Karel Peterka
A-život v obcích
773 095 013
karel.peterka@pavlinov.cz
Podnikatelé a fyzické osoby


Ing. Zuzana Villertová
- předsedkyně


A-život v obcích
737 973 828
villertova@velkemezirici.cz

Mgr. Alena Plíšková
D-životní prostředí
728 339 953
alena.kozena@centrum.cz
Kovoturn, s.r.o.-Marie Sýkorová-místopředsedkyně

B-podnikání, nezaměstnanost, vzdělání

724 930 863
marie.sykorova@tiscali.cz
Pavla Krejzlová
C-zemědělství
737 310 513
pavlakrejzlova@seznam.cz
Jiří Oulehla
C-zemědělství
777 594 138
oulehla@velkemezirici.cz