Standardizace MAS pro programové období 2014 - 2020

Osvědčení o standardizaci

Místní akční skupiny (dále jen MAS) na území ČR, založené jako obecně prospěšné společnosti, se musí v souvislosti s přípravou na nové dotační období (2014-2020) zásadně transformovat. Zcela zásadní změna spočívá v oddělení činnosti o.p.s. jako takové od činnosti související s realizací Integrované rozvojové strategie území na roky 2014-2020, kterou každá MAS musí zpracovat. 

Změny, které MAS musí provést, jsou uvedeny v Metodice pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. Procesem „standardizace“ MAS se rozumí splnění požadovaných standardů, díky kterým prokážou, že jsou schopny podílet se na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Tuto metodiku vydalo Ministerstvo zemědělství a je určena všem aktivním partnerům venkovského prostředí, kteří mají zájem pokračovat v činnosti MAS. Pouze MAS, které úspěšně projdou procesem standardizace, budou moci předkládat své rozvojové strategie Ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení. 

S procesem standardizace souvisí i změna organizační struktury, kterou každá MAS musí provést. MAS musí zřídit tzv. Organizační složku, která bude nositelem dotačních titulů (dříve byla nositelem o.p.s.). Organizační složka (jako partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem) musí mít svou vlastní organizační strukturu, jejíž jednotlivé orgány budou mít jasně vymezené pravomoci. Ačkoliv tyto pravomoci budou významné, budou pouze interní. Navenek ponese plnou odpovědnost o.p.s. 

V rámci Organizační složky je zřízen Nejvyšší orgán (tvořen všemi partnery MAS), do jehož kompetence spadá zřízení Rozhodovacího orgánu, Výběrového orgánu, Kontrolního a monitorovacího orgánu. Další změnou je forma spolupráce mezi MAS a subjekty v regionu. Pro novou formu spolupráce byla vybrána tzv. Partnerská smlouva dle metodiky MMR. Princip členství se tedy mění na princip partnerství. Subjekt, který uzavře partnerskou smlouvu s o.p.s. se stává Partnerem MAS a automaticky se stává členem Nejvyššího orgánu Organizační složky. Má právo být následně volen do dalších orgánů Organizační složky. 

Standardy pro přijatelnost MAS dle metodiky: 

- územní působnost (celistvost území, počet obyvatel, souhlasy obcí se zařazením území obce do území působnosti SCLLD na období 2014-2020) 

- MAS (otevřené partnerství, princip partnerství, na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv, trvalé působení partnera MAS na jejím území) 

- Orgány MAS (Nejvyšší orgán – tvořen všemi partnery MAS, Rozhodovací orgán, Výběrový orgán, Kontrolní a monitorovací orgán) 

- Kancelář MAS (zaměstnanec pro SCLLD, internetové stránky s požadovanými údaji) 

- Institucionalizace MAS (právní forma společnosti, vedení účetnictví, hodnocení Finančního zdraví, Zakládací listina a Statut respektující principy metody LEADER MAS při podání žádosti o standardizaci musí dále předložit další dokumenty, z nichž je patrné provádění změn v souvislosti se standardizací, jako např. zápisy z volebních jednání, aktuální znění Statutu či Zakládací listiny, účetní závěrky za poslední 3 uzavřená období. Tyto dokumenty jsou k dispozici na těchto webových stránkách.