1. VÝZVA

Zápis z jednání RO

Zápis z jednání VO


Seznam přijatých projektových záměrů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.výzva MAS MOST Vysočiny-OP TAK-TECHNOLOGIE NA ÚZEMÍ MAS MOST VYSOČINY

Příloha č.1-Formulář projektového záměru MAS MOST Vysočiny-vzor

Příloha č.2-výzvy-Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č.3-výzvy-Kritéria věcného hodnocení.pdf


Interní postupy pro OP TAK - MAS MOST Vysočiny
Přílohy Interních postupů:

Příloha č.1-IP - Etický kodex

Příloha č.2-IP - Vyjádření MAS o souladu projektového záměru

Příloha č.3-IP - Žádost o přezkum

Příloha č.4-IP - Vzdání se práva podat žádost o přezkum

Příloha č.5-IP - Stížnost-vzor


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné přílohy k zaměření projektů a jejich hodnocení v OP TAK - Technologie pro MAS: 

(aktuální vzory příloh naleznete na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477 )

Text výzvy-technologie pro mas clld

Příloha č.1 - model hodnocení

Příloha č.2 - vymezeni způsobilých výdajů

Příloha č.3 - povinná osnova podnikatelského záměru

Příloha č.4 - pravidla pro žadatele a příjemce z op tak - zvláštní část

Příloha č.5 - pravidla pro žadatele a příjemce - Obecná část

Příloha č.6 - nepodporované kategorie cz-nace

Příloha č.7 - formulář posouzení zásady významně nepoškozovat