Operační program TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OP TAK-Harmonogram výzev MAS MOST Vysočiny 2024


MAS MOST Vysočiny se zapojila do administrace programového rámce OP TAK, jehož cílem je zvýšení přidané hodnoty a produktivity českých podniků (zejména MSP), zlepšení jejich postavení v rámci globálních hodnotových řetězců či větší využití nových příležitostí a s tím související intenzivnější stimulace vzniku a rozvoje nových inovativních firem. 

Celková alokace pro MAS MOST Vysočiny: 3 230 000,00 Kč. 

MAS v současné době zpracovává dílčí podklady pro vyhlášení výzvy.  


Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Příklady podporovaných aktivit: 

a) Robotizace, automatizace, digitalizace

b) Web, cloud

c) Komunikační a identifikační Infrastruktura


Oprávněným žadatelem jsou malé a střední podniky (MSP)

Výše podpory činí 50 %.  

Výše spoluúčasti činí 50 %.

Nepodporované aktivity: 

 - cestovní ruch, zemědělská prvovýroba, akvakultura, nákupy pouze výrobních technologií NEBO bagrů či jiných kolových strojů!