9. výzva

Vyhlášena 9. výzva z Programu rozvoje venkova

Termín příjmu žádostí:

1. 2. 2023 – 3. 3. 2023

Termín registrace na RO SZIF:         

3. 5. 2023 

Místo podání žádostí:

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD 


Text výzvy č. 9 

Počet obyvatel k 1.1.2022

Podpořené projekty v rámci předchozích výzev PRV 


V rámci výzvy je vyhlášena Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků - 2 910 928,- Kč

Schválené znění Fiche 1

Základní informace k Fichi 1

Upozornění pro žadatele:

Upozorňujeme žadatele, že z důvodu prominutí sankce u ukončeného projektu z výzvy č. 7, dochází ke snížení celkové alokace na 9. výzvu MAS MOST Vysočiny. Celková nová alokace na výzvu č. 9 nyní činí  2 587 790 Kč!!! 

Alokace na výzvu musí odpovídat schválenému finančnímu plánu SCLLD, tzn. že nesmí dojít k překročení částky alokace MAS stanovené pro celé programové období. 

Seminář pro žadatele proběhne 14. 2. 2023

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Program rozvoje venkova obecně

Fiche 1 podrobně


Administrace výzvy

Seznam přijatých žádostí v rámci 9. výzvy PRV

Zápis z jednání Výběrového orgánu

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu - per rollam

Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci výzvy č.9