1.výzva v rámci Společné zemědělské politiky

Místní akční skupina MOST Vysočiny, o.p.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem SP SZP schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO SP SZP). 


Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD (přehled obcí zde)

Termín vyhlášení výzvy: 26. 4. 2024

Příjem žádostí: 29. 4. 2024 - 31. 5. 2024

Termín registrace na RO SZIF: 19. 7. 2024!!!

Způsob podání: Elektronicky přes Portál Farmáře

Celková alokace výzvy: 12 002 400,- Kč. 

Odkaz na výzvu na webu RO SZIFKonzultace

Každé úterý a čtvrtek od 8 - 13h v kanceláři MAS Most Vysočiny, Náměstí 15/17 Velké Meziříčí. 

Datum a čas konzultace je nutné předem telefonicky rezervovat na uvedených kontaktech. 

Bc. Markéta Stará, tel: 778 958 699, email: stara@masmost.cz 

Lucie Augustová, tel.: 775 142 734, email: augustova@masmost.cz

Vyplněné projektové žádosti je možné před samotným odesláním přes Portál Farmáře zaslat ke konzultaci a kontrole taktéž emailem a to nejpozději do 27. 5. 2024. Po tomto datu posílejte žádost o dotaci rovnou přes Portál Farmáře. V rámci výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche

Vyhlášené Fiche

Podporované oblasti 

Definice žadatele/ příjemce dotace

Alokace výzvy (dotace)

Míra spolufinancování (% dotace)

F4 - Podnikání malých a středních podniků

a)Zemědělské podnikání

b) Zpracování a uvádění na trh produktů

c) Lesnické podnikání

d) Nezemědělské podnikání

Podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku

9 002 400 Kč

50%

F5 - Základní služby a obnova obcí

b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky, veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadků, komunální technika včetně zázemí)

Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace

2 000 000 Kč

70%

F6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině

a)Neproduktivní infrastruktura v krajině

b)Lesní a polní cesty

c)Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření

d)Stezky v lese i mimo les

e)Drobné památky v krajině

Obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, zemědělský podnikatel a držitel lesa

1 000 000 Kč

70%Přílohy výzvy:

Příloha č.1: Seznam podpořených projektů MAS Most Vysočiny v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova 2014-2020

Příloha č. 2: Počet obyvatel v obcích ČR k 1. 1. 2023

Příloha č. 3: Přehled žadatelů podpořených v rámci SCLLD 21+ k řazení projektůFiche 4 - Podnikání malých a středních podniků

Specifikace Fiche 4 definující výši způsobilých výdajů a preferenční kritéria

Pro preferenční kritérium "Velikost žadatele dle počtu zaměstnanců" je potřeba doložit aktuální výpis z doby podání Žádosti o dotaci na MAS. Ten lze po přihlášení stáhnout zde - Seznam zaměstnanců účastných pojištění

Instruktážní list pro vyplňování žádosti o dotaci

Výsek pravidel pro konečné žadatele vztahující se k Fichi 4

Přidanou hodnotu projektu doporučujeme konzultovat s pracovníky MAS. 


Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí

Specifikace Fiche 5 definující výši způsobilých výdajů a preferenční kritéria

Instruktážní list pro vyplňování žádosti o dotaci

Výsek pravidel pro konečné žadatele vztahující se k Fichi 5


Fiche 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině 

Specifikace Fiche 6 definující výši způsobilých výdajů a preferenční kritéria

Instruktážní list pro vyplňování žádosti o dotaci

Výsek pravidel pro konečné žadatele vztahující se k Fichi 6Dokumenty k výzvě:

Způsob výběru projektů na MAS

Etický kodex

Schválený Programový rámec SP SZPDalší dokumenty k výzvě:

Text výzvy na RO SZIF

Postup pro žadatele k podání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

Pravidla pro administraci MAS

Pravidla pro konečné žadatele

Příručka pro podání formuláře identifikace příjemců dotace

Příručka pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci SP SZP na období 2023 - 2027 (verze 1.2)

Metodika ke střetu zájmů

Prezentace 1. výzvy MAS