8. výzva

Vyhlášena 8. výzva z Programu rozvoje venkova

Termín příjmu žádostí:

28. 2. 2022 - 29. 4. 2022

Termín registrace na RO SZIF:         

27. 6. 2022

Místo podání žádostí:

Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Územní vymezení: 

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD 

Upozornění pro žadatele:

Upozorňujeme žadatele, že z důvodu vrácení ukončeného projektu z výzvy č. 7 zpět do administrace RO SZIF dochází ke snížení celkové alokace na 8. výzvu MAS MOST Vysočiny. Celková alokace na výzvu č. 8 nyní činí 9 756 550 Kč. 

Alokace na výzvu musí odpovídat schválenému finančnímu plánu SCLLD, tzn. že nesmí dojít k překročení částky alokace MAS stanovené pro celé programové období. 


Text výzvy č. 8

Počet obyvatel k 1. 1. 2021

Podpořené projekty v rámci předchozích výzev PRV 


V rámci výzvy je vyhlášeno 5 Fichí.  

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků: 3.121 441,- Kč

Schválené znění Fiche 1

Základní informace k Fichi 1

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů: 50. 000,- Kč

Schválené znění Fiche 2

Základní informace k Fichi 2

Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností: 1.691.226,- Kč 

Schválené znění Fiche 3

Základní informace k Fichi 3

Fiche 6 - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh: 601.981,- Kč

Schválené znění Fiche 6

Základní informace k Fichi 6

Fiche 7 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, písmeno b) Mateřské a základní školy: 4.469.948,- Kč

Schválené znění Fiche 7

Základní informace k Fichi 7 

 

Seminář pro žadatele proběhne 15. 3. 2022

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Fiche 1 podrobně

Fiche 3 podrobně 

Fiche 6 podrobně

Fiche 7 podrobně

Program rozvoje venkova obecně


Administrace výzvy

Seznam přijatých žádostí v rámci 8. výzvy PRV

Zápis z jednání Výběrového orgánu

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu

Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci výzvy č.8

Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu - per rollam